REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA

Ljetno održavanje

  • Održavanje i asfaltiranje kolnika

  • Održavanje i sanacija svih instalacija i objekata unutar cestovnog pojasa

  • Strojna i ručna košnja te horizontalna i vertikalna signalizacija

  • Održavanje i zaštita državnih, županijskih i lokalnih nerazvrstanih cesta na području Sisačko-moslavačke županije

Ceste Sisak d.o.o. kao primarnu djelatnost obavljaju radove održavanja (ljetno i zimsko) i zaštite državnih, županijskih i lokalnih nerazvrstanih cesta na području Sisačko-moslavačke županije te nerazvrstanih cesta grada Gline i Hrvatske Kostajnice te općina Dvor i Majur. Tu spadaju svi zahtjevi održavanja i asfaltiranja kolnika, održavanje i sanacija svih instalacija i objekata unutar cestovnog pojasa, strojna i ručna košnja te horizontalna i vertikalna signalizacija. Ukupno održavamo preko 1.675 kilometara razvrstanih cesta i nerazvrstanih cesta. Održavanje cesta izvodi se u skladu sa Zakonom o javnim cestama.

Redovito održavanje cesta u ljetnom periodu
Redovito održavanje cesta čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima, a obuhvaća sljedeće radove:

– održavanje kolnika (čišćenje kolnika, čišćenje prometnih površina izvan kolnika, popravci udarnih jama, oštećenje);
– održavanje bankina;
– održavanje usjeka, zasjeka i nasipa (uklanjanje nestabilnog kamenja i manjeg odrona zemlje koji pokazuju tendenciju odvajanja ili klizanja skidaju se s pokosa kad se pojava uoči);
– održavanje objekata za odvodnju;
– održavanje opreme ceste (popravak ograda i smjerokaznih stupića, vertikalnih prometnih znakova i oznaka na kolniku);
– košnja trave i održavanje zelenila;
– održavanje objekata (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka; nathodnika, pothodnika, propusta, tunela, galerija i slično);
– održavanje cesta i objekata u zimskom razdoblju;

Održavanje javne ceste kroz naselje

Dio javne ceste koja prolazi kroz naselje održava se kao sastavni dio te javne ceste osim:

– sustava odvodnje, ako je dio mjesne kanalizacijske mreže;
– javne rasvjete;
– zelenih površina;
– pothodnika i nathodnika u funkciji pješačkog prometa;
– biciklističkih i pješačkih staza;
– tramvajskih, odnosno željezničkih pruga;
– čišćenje javnih cesta, osim čišćenja snijega;
– Slivnici uz javnu cestu u naselju koji nisu vezani na mjesnu kanalizacijsku mrežu, te zamjena i popravak slivničkih rešetki i poklopaca revizijskih okana na kolniku javne ceste koji se održavaju kao dio te javne ceste.

 Zimsko održavanje

Zimska služba je pojam i uobičajeni izraz za cijeli niz radnji, mjera, postupaka i aktivnosti u zimskom razdoblju, koje imaju zadaću osigurati mogućnost odvijanja prometa cestama uz najveću moguću sigurnost sudionika u prometu i prihvatljive troškove.
U zimskom razdoblju koje, u pravilu, traje od 15. studenog tekuće do 15. travnja sljedeće godine, ceste se održavaju u skladu s izvedbenim programom zimske službe. Izvedbeni program zimske službe donosi upravitelj ceste, na prijedlog izvođača radova redovnog održavanja ceste, koji ga je dužan podnijeti na prihvaćanje upravitelju ceste najkasnije do 15. listopada tekuće godine.